Ställ de jobbiga frågorna till Åkesson!

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Journalister missar ofta de relevanta följdfrågorna när Sverigedemokraternas partiledare intervjuas. Det skriver Jonas Otterbeck, professor i islamologi, som menar att Åkesson är en skramlande tom tunna vars påståenden om muslimer och medborgarskap är rent nonsens.

Jimmie Åkesson har suttit som partiledare för Sverigedemokraterna i 18 år. Inte riktigt lika länge som Alf Svensson, men han är den partiledare som suttit längst just nu. Han representerar ett parti som odlar politikerförakt samtidigt som han är en erfaren politiker med en årsinkomst på 1 673 100 kr. Grattis, Jimmie! Imponerande spelat!

I debatter och intervjuer lyckas han ofta förmedla det han vill. Men den skickligheten bygger i hög grad på andras inkompetens. Journalister ställer sällan de kritiska följdfrågorna, partimotståndare fastnar på saker som han vill diskutera, ämnen som gynnar Åkesson.

Jag ska gå igenom en relativt ny intervju i Göteborgs-Posten med Åkesson och visa hur den skulle kunna öppna upp möjligheter för journalister som genomskådar tomheten och illviljan i yttrandena.

Åkesson intervjuades under rubriken: ”Fullt utövande muslimer kan inte vara svenskar”. Själv verkar Åkesson föredra ”bokstavstroende”. Följdfrågorna fastnar snabbt i uppkörda hjulspår. Så även den följande debatten.

Jimmie får det spinn han vill ha. Hans uttalanden är dock utan riktig substans, vilket säkert är avsiktligt. De går att förskjuta i så många riktningar att de kan göras helt harmlösa om så skulle krävas. Låt oss bryta ned komponenterna.

En del debatt har fokuserat på begreppet svenskar. Det är en juridiskt meningslös kategori i dagens Sverige. Svensk medborgare är ett rättsligt bindande förhållande mellan stat och individ som innebär rättigheter och skyldigheter.

Det finns minoritetsrättigheter, inte minst kopplade till minoritetsspråk som i sin tur är kopplade med etniska identiteter, inte medborgarskap. Men etnisk svensk är inte en juridisk kategori. I dagens Sverige spelar det faktiskt ingen roll om fullt utövande eller bokstavstroende muslimer kan eller inte, vill eller inte vara svenskar i en kulturell eller etnisk betydelse.

Åkesson försöker föra ett resonemang om en kulturell svensk identitet men den förblir innehållslös.

Kanske vill Åkesson och andra förändra Sverige till, att som Ryssland, Israel och tidigare Tyskland, definiera tillhörighet utifrån en folktanke. En del tyder på det. En sådan tanke kan dock aldrig befrias från idéer om gemensamt blod och biologi i forntid, samtid och framtid, det vill säga idéer om ras.

Åkesson försöker föra ett resonemang om en kulturell svensk identitet men den förblir innehållslös. Ställ Åkesson till svars för vad idéerna implicerar. Få honom särskilt att svara på om han tycker att kulturell eller etnisk ”svensk” ska vara juridiskt viktiga begrepp i ett framtida Sverige.

Det finns ett antal personer som är svenska just i den etniska betydelsen och som har konverterat till islam. Det är därtill välkänt att i början av en konvertering är många synnerligen nitiska i sin praktik. Slutar dessa personer att vara svenskar under denna fas och blir sedan svenskar igen när de finner sig till rätta?

Om Åkesson istället menar att fullt utövande muslimer inte ska få lov att vara svenska medborgare krävs det många politiska ändringar i linje med programmet för danska partiet Stram kurs. De anser att personer som är muslimer ska fråntas sitt danska medborgarskap och skickas ut ur landet. Var står Åkesson?

Det finns andra gungflyn i utsagan. Vad betyder fullt utövande eller bokstavstroende? Inom islamisk teologi, just som i till exempel katolsk teologi, utgår man ifrån att människan kommer att synda och det finns en omfattande syndhanteringslära. Vid sidan av vissa individer som shiitiska imamer, sufiska gudsvänner och profeterna så kan människor inte praktisera fullt ut, bara sträva efter det.

Bokstavstroende hänvisar till teologiska traditioner där urkunder läses ordagrant och ofta kontextlöst. Detta strider mot klassisk islamisk teologi som skiljer på olika nivåer av texternas budskap. Till exempel är visst amm (generellt), annat khass (specifikt). Många samtida islamiska diskussioner handlar om detta. Men vilken position har bokstavstroende?

De flesta muslimer ser Koranen som Guds ord. Gör det dem bokstavstroende per definition trots den stora mängden perspektiv? Många muslimer idag relaterar framför allt till etiska traditioner, inte minst med kärlek till nästan och generositet som kärnan i religionen, inte den mer detaljregelpräglade tolkningen. Dessa kan med andra ord inkluderas, eller?

Andra älskar de detaljerade reglerna och ser dem som behövliga utgångspunkter för att leva autentiska muslimska liv. Samtidigt är sällan alla tänkbara bud mobiliserade och att följa svenska lagar är ofta påbjudet av religiösa ledare som också betonar vikten av islams regler. Uppstår motsägelser och konflikter? Givetvis. Men det ger också upphov till pragmatiska lösningar.

Trots att Åkesson och hans SD-gelikar menar sig ha god koll på islam och ofta uttalar sig om vad islam innebär och vad muslimer tycker så verkar inte Åkesson beakta tidigare nämnda omständigheter. Han implicerar att bokstavstro är kopplad till värderingar som inte går ihop med ”det moderna samhället” och innehåller regler som detaljstyr folks liv. Han ser vidare problem med att sätta en muslimsk identitet över en svensk. Synen på jämlikhet, barnuppfostran och djur får exemplifiera. Man kan undra om SD är svenskar i sin jämlikhetssyn, om frireligiösa som uppfostrar sina barn till att inte ha sex före äktenskapet är svenska och om veganer är svenska.

Vad gäller kategorin muslimer erbjuder inte Åkesson någon mångfald.

Finns det andra religiösa eller icke-religiösa identiteter som om de är fullt utövade också utesluter individen från att vara svensk? Kan bokstavstroende judar vara svenskar? Kan en katolik som ser sig som katolik först och sedan svensk vara svensk? Ställ Åkesson mot väggen med följdfrågor!

Vad gäller kategorin muslimer erbjuder inte Åkesson någon mångfald. Att jämföra en icke-definierad muslimsk religionstillhörighet med en etnisk kategori är att jämföra äpplen med pekpinnar. Det finns muslimer som har en svensk familjehistoria sedan generationer, det finns muslimer som är svenska medborgare. Eftersom Åkesson inte säger att de som fullt identifierar sig som turkar inte kan vara svenskar utan använder just muslimer skapas frågor. Ställ dem!

Åkesson är inget dumhuvud. Utsagorna är tomma på innehåll men rika på associationer. Han blir rasist i vissas ögon och sanningssägare (och sanningsägare) i andras. Framför allt skapar han oro. Muslimer känner sig rätteligen utpekade och undrar över sin framtid i Sverige. Icke-muslimers föreställningar om muslimer – positiva som negativa – får nytt spinn. Åkessson får debatten dit han vill. Han tvingar fram en uppdelning mellan en dominerande politiserad etnisk grupp (svenskar) och andra som ses som främmande och icke-kompatibla.

Visst behöver vi diskussioner om allt, inklusive jämlikhet, gängkriminalitetens koppling till etniska grupper, religiösa ledares budskap och praktiker i moskéer, synagogor och kyrkor, men också om politiskt ansvarstagande, intellektuell mognad och hederlighet. Journalister! Tag ert ansvar! Ställ de jobbiga frågorna!

Vem mer passar inte in? Kanske är det du och din partner. Kanske är det din judiska vän. Kanske är det städaren på ditt jobb eller din chef. Kanske är det din romska granne eller ditt queera barn. Det lär inte bara vara muslimer som skaver i Åkessons Sverige. Fråga, Jimmie! Han borde ju veta.

Magasinet Konkret nyhetsbrev

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Jonas Otterbeck
Jonas Otterbeck
Jonas Otterbeck är professor I islamologi vid Agha Khan University, London.

Helgessän: Låt inte terrorn mot islam vinna!

Det är hög tid för politiker och journalister att inse att det finns en påfallande bred hotbild mot muslimer i Sverige, skriver Jonas Otterbeck, professor i islamologi.

Helgessän: Lagar mot blasfemi fungerar inte

Kraven på att skydda religioner mot kränkning fungerar inte i en global, pluralistisk värld. Det menar Jonas Otterbeck och ger en bakrund till hur man historiskt inom islam sett på bland annat blasfemi.

Helgessän: Extremhögern tecknar en nidbild av Muhammed

Richard Jomshof uttalanden om Mohammed tyder på en djup okunskap om vad profeten står för. Jonas Otterbeck reder ut vad Mohammed står för.

Sheikh Jomshof vet bäst

Sheikh Jomshof har i åratal talat om islamiseringen av Sverige. Följ hans otvetydiga råd. Sheikh Jomshof vet ju bäst," skriver Jonas Otterbeck.
Föregående artikel
Nästa artikel